شرح خدمات شهرسازی

شرح خدمات شهرسازی شامل شرح و بیان اهداف و وظایف و مراحل مختلف تهیه یک طرح یا پروژه شهری در سطوح مختلف از سطح ملی تا محلی می‌باشد که در این بخش ارائه می‌شوند.

شرح و حدود خدمات طرح‌های مطالعاتی در وهله نخست بستگی به هدف یا هدف‌های مستقیم آن طرح‌ها دارد. راهبردهای کلی نیز می‌توانند بر روند مطالعات اثر بگذارند. شرح خدمات نوعی برنامه‌ریزی است که جهت وحدت رویه مهندسان مشاور جهت تهیه طرح و پروژه و هدایت و کنترل آن تهیه می‌شود.