مدل های شهرسازی - نوشهرسازی

معرفی و آموزش روش AHP

معرفی و آموزش روش AHP

بخش مدل های شهرسازی شامل معرفی و آموزش انواع مدل‌های کمی و کیفی است که در حوزه‌های مختلفی شهری و پژوهش‌های مرتبط با آن کاربرد دارد.

اساساً مدل نمادی از واقعیت است. مدل مهمترین ویژگی‌های وضعیت دنیای واقعی را به صورتی ساده و کلی بیان می‌دارد و برداشتی از واقعیت است که برای توضیح مفاهیم و تقلیل پیچیدگی جهان به نحوی که قابل درک بوده و ویژگی آن را به راحتی مشخص کند، به کار می‌رود. مدل‌ها، ابزارهایی عملی هستند که می‌توان به کمک آنها به درکی از واقعیت البته نه کل آن بلکه بخش مفید و قابل فهم آن دست یافت. از طریق آنها می‌توان درباره دنیای واقعی به پیشگویی دست زد. از این رو به عنوان ابزارآلات تفکر و تعمق نامیده می‌شوند.

مدل توانایی پیشنهاد فرضیه جدید و فرموله کردن فرضیه‌ها را دارد. ممکن است بسیار ساده باشد و همچنین از لحاظ محاسباتی بسیار پیچیده باشد. مدل‌ها در واقع پلی میان سطح مشاهده و سطح تئوریکی به شمار می‌آید. دسته‌بندی‌های مختلفی برای مدل‌های شهری بیان شده است و انواع مختلفی را می‌توان برای مدل‌ها و تقسیم‌بندی‌های آن در نظر گرفت.