مفاهیم تخصصی شهرسازی - نوشهرسازی

شهر سالم (Healthy City)

شهر سالم (Healthy City)

شهر کم کربن (Low Carbon City)

شهر کم کربن (Low Carbon City)

شهر دوستدار کودک (Child Friendly Cities)

شهر دوستدار کودک (Child Friendly Cities)

شهر دانش بنیان (Knowledge-Based City)

شهر دانش بنیان (Knowledge-Based City)

تاب آوری شهری (Urban Resilience)

تاب آوری شهری (Urban Resilience)

نوشهرگرایی یا نوشهرسازی (New Urbanism)

نوشهرگرایی یا نوشهرسازی (New Urbanism)

مفاهیم تخصصی شهرسازی شامل اصطلاحات و معرفی مفاهیم تخصصی است که در حوزه‌های مختلف شهرسازی و کلیه گرایش‌های مرتبط با آن کاربرد دارد.

این مفاهیم و اصطلاحات از منابع مختلف گردآوری می‌شود و سعی بر آن است با تکمیل شدن به مرور زمان این بخش به یک دانشنامه و دایره المعارف جامع و حرفه‌ای در حوزه شهرسازی تبدیل شود.