راهنما و دستورالعمل شهرسازی

راهنما و دستورالعمل شهرسازی شامل اسناد، گایدلاین‌ها، چارچوب، دستورکار و راهنماهای طراحی و برنامه‌ریزی شهری و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با شهرسازی است.

دستورالعمل، روش‌ها و مقررات مکتوبی است که در آن مراحل انجام کار به منظور اجرای تمام یا قسمتی از یـک سیستم، فرآیند، روش و نحوه اجرای صحیح یک ماده یا تبصره‌ای از یک آیین‌نامه یا قانون تهیه و به موقع اجرا گذاشته می‌شود. اطلاعات مندرج در یک دستورالعمل اجرایی مشتمل بر نوع فعالیت، مشمولین (واجدین شرایط دستورالعمل) مراحل اجرایی، چگونگی و نحوه اجرا می‌باشد.

چارچوب‌های طراحی شهری اسناد هدایت محدوده‌هایی که در معرض تغییر و تحول قرار دارند، یا محدوده‌هایی که برای بهبود و ارتقا مستلزم رشد و تحول هستند را تأمین می‌نمایند. هدف دستورکارها ارائه اسناد هدایت شکل‌دهی کالبدی و تفصیلی یک فضای شهری است و طراحی جزئیات و چگونگی اجرای سیاست‌های فرادست را ارائه می‌کنند. راهنماها نیز ارتباطی میان سیاست‌های عمومی برنامه‌ریزی و اجرای ضوابط و مقررات را فراهم می‌سازد.

در مجموع هرنوع راهنما و دستورالعمل شهرسازی به طراحی و اجرای بهتر پروژه‌ها و ضوابط مربوطه کمک می‌کند.